Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

 Młodzi Demokraci powstali w 1994 z połączenia młodzieżowych organizacji Unii Demokratycznej – Forum Młodych UD i Kongresu Liberalno-Demokratycznego – Stowarzyszenie Młodzi Liberałowie. W 2001 roku Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” zerwało współpracę z Unią Wolności i podpisało umowę stowarzyszeniową z Platformą Obywatelską.  SMD ma blisko 8000 członków w wieku 13–35 lat zrzeszonych w 16 regionach i ponad 160 kołach lokalnych.


Jesteśmy Stowarzyszeniem ludzi młodych chcących uczestniczyć w budowie Polski nowoczesnej, wolnej, silnej, zajmującej godne miejsce w Europie i świecie. Pragniemy, aby w naszej Ojczyźnie każdy obywatel mógł w pełni korzystać z wolności obywatelskich i gospodarczych. Promujemy udział ludzi młodych w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. Szczególnie zależy nam na tych, którzy realizują swe aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych. Dążymy do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Opowiadamy się za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i NATO. Propagujemy profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, które to cechy są niezbędne w społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej. W swych działaniach pragniemy współpracować ze wszystkimi, którym bliska jest tradycja liberalna, konserwatywna i chadecka, a w szczególności z tymi siłami politycznymi, których program najlepiej służy budowie Polski w jakiej pragniemy żyć.

CELE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

  • zwiększenie udziału ludzi młodych w życiu publicznym;
  • przygotowanie młodych ludzi do pełnienia funkcji społecznych
  • upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych;
  • ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
  • promocja kultury;
  • ochrona praw młodego człowieka;
  • propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych;
  • promocja ekologii i ochrony środowiska;
  • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki;

FAQ – Pytania i Odpowiedzi

Ile trzeba mieć lat, żeby zostać członkiem?
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 35 lat. Osoby w wieku od 13 do 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców) bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego (m.in. kandydowania do Zarządu, na Przewodniczącego).
Ile wynoszą składki członkowskie?
Składki członkowskie są jednym z elementów przynależności do Stowarzyszenia. Składka członkowska w Kole wynosi 5 złotych miesięcznie. Opłaca się ją u Skarbnika Koła. W Stowarzyszeniu nie ma tzw. opłaty „wpisowej”.
Jakie są obowiązki członka Stowarzyszenia?
O obowiązkach członka S”MD” mówi Statut. Wśród nich jest m.in: aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia, regularne opłacanie składki, czy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia..